Đánh giá kết quả thực hiện Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

          Cải cách hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, những năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh Trà Vinh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt chú trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

           Với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác cung ứng dịch vụ hành chính công; ngày 29/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” tại 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những chỉ đạo mang tính đột phá của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cung ứng dịch vụ hành chính công của tỉnh Trà Vinh. Nội dung của Mô hình là tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác tiếp công dân; thực hiện “nụ cười công sở” và các quy định về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử.

          Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, hầu hết các cơ quan, đơn vị được chọn thí điểm khẩn trương lựa chọn nội dung, mô hình để triển khai, thực hiện tại đơn vị mình, bám sát nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch của UBND tỉnh, điển hình một số mô hình nổi bật như: UBND thành phố Trà Vinh với Mô hình “4 xin, 5 biết" (xin chào, xin phép, xin lỗi, xin lắng nghe; biết lắng nghe ý kiến khách hàng, biết làm hài lòng khách hàng, biết hướng dẫn, giải thích khách hàng hiểu, biết xin lỗi và biết cám ơn); Ban Quản lý Khu kinh tế với Mô hình "Cùng đồng hành với Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính"; Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh với Mô hình "Phòng khám thân thiện", Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú với Mô hình "5 biết, 3 thể hiện" (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cám ơn; thể hiện sự tôn trọng, thể hiện sự văn minh, thể hiện sự gần gũi).

          Trên cơ sở kết quả đạt được bước đầu, từ năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện và bổ sung nội dung "trách nhiệm" vào Mô hình, chuyển thành Mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm", nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đồng thời, nhân rộng áp dụng Mô hình ở tất cả các cơ quan trên địa bàn tỉnh, gồm: 18 sở, ban, ngành và 09 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đến nay, việc thực hiện Mô hình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

          * Về công tác cải cách thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị tập trung kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chú trọng lựa chọn, phân công công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kỷ năng giao tiếp, ứng xử để bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, sắp xếp, bố trí bàn, ghế làm việc phù hợp, chỗ ngồi chờ cho Nhân dân đến giao dịch hành chính. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả của 14 sở, ban, ngành), 02 Trung tâm Hành chính công cấp huyện (huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh), 04 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 07 huyện, thị xã, 106 phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 07 cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông với tổng số 102 thủ tục hành chính được thực hiện.

         Các cơ quan thường xuyên rà soát, cải tiến, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tính đến nay, có 1.516 TTHC cắt giảm ½ thời gian, 76 TTHC cắt giảm 1/3 thời gian, 1.856 TTHC gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 

                                                Niêm yết công khai thủ tục hành chính tại 
                                        Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh

            * Về thực hiện quy chế dân chủ: Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP), cụ thể: Thực hiện công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương, đơn vị tại nơi tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý và số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ quan sát và thuận tiện trong việc tham gia góp ý vào quá trình xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng, phê bình phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

             * Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh và đơn, thư khiếu nại của công dân: Các cơ quan, đơn vị có ban hành Kế hoạch tiếp công dân theo quy định; tổ chức tiếp nhận và giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức và cá nhân đảm bảo đúng quy định, kịp thời, nhanh chóng; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức tiếp công dân nghiêm túc, công khai lịch tiếp công dân; bố trí nơi tiếp công dân lịch sự, thoáng mát, qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, để có biện pháp giải quyết, chấn chỉnh kịp thời, đồng thời, chỉ đạo, điều hành tốt hơn tại đơn vị. Bên cạnh đó, cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh có chương trình “cafe cùng doanh nghiệp” do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, qua đó, nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo mối liên hệ gắn kết chặt chẽ, giúp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm, đầu tư phát triển tại tỉnh Trà Vinh. 

 

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả của 

Trung tâm Hành chính công huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

 

           * Về thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức: Hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, phổ biến và quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện nghiêm Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quyết định số 03/2007QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên,  Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về đẩy nhanh xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

          Qua khảo sát thực tế đánh giá Mô hình năm 2020 đạt được sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tương đối tốt. Kết quả khảo sát năm 2020: Trên 55% cơ quan, đơn vị đạt sự hài lòng từ 80% đến dưới 90%; trên 30% cơ quan, đơn vị đạt sự hài lòng từ 90% đến dưới 100%; có một số cơ quan, đơn vị đạt sự hài lòng tuyết đối 100%.

            Có thể thấy, việc thực hiện Mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” đã nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, thực thi nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại. Tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có sự chuyển biến tích cực, trong giao tiếp, ứng xử, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính luôn có thái độ ân cần, niềm nở, chịu khó lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của người dân, tạo được hình ảnh thân thiện, gần gũi trong nhìn nhận, đánh giá của Nhân dân. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả thiết thực, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Trà Vinh, việc triển khai thực hiện Mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm" là giải pháp cần thiết, có tính khả thi cao, cần được tiếp tục duy trì thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 239
  • Trong tuần: 10,270
  • Tất cả: 821,386