Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ tỉnh Trà Vinh

    Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Nội vụ. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

    Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các phòng và đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

    Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Bình báo cáo kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Qua đó, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023, điển hình như: Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tăng thứ hạng so với năm 2021, trong đó, Chỉ số PAR Index tăng 02 bậc, Chỉ số SIPAS tăng 06 bậc và Chỉ số PAPI tăng 07 bậc; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được chú trọng, đầu mối bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; Công tác cán bộ được quan tâm kiện toàn và thực hiện đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ các đề án điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chương trình phát triển đô thị của tỉnh; Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và thực hiện thường xuyên trong toàn ngành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, bảo đảm biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tăng cường… Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng phát triển của ngành, như: Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có chuyển biến về thứ hạng nhưng còn nằm ở nhóm thấp, chưa đảm bảo theo mục tiêu cụ thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chương trình số 12-CTr/TU; Công tác nắm, phản ánh, báo cáo tình hình hoạt động của cá nhân, tổ chức tôn giáo từng lúc chưa sát, thiếu tính kịp thời; việc xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo ở một số địa phương còn bị động, lúng túng và trình tự, thủ tục xử lý chưa chặt chẽ dẫn đến thời gian xử lý vụ việc bị kéo dài, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Việc chấp hành giờ giấc hành chính của một vài công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực sự nghiêm túc; Một số nhiệm vụ, đề án, chính sách không đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch công tác.

anh tin bai

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Bình báo cáo kết quả tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã được nghe 03 tham luận của Phòng Nội vụ huyện: Tiểu Cần, Duyên Hải và Càng Long; một số ý kiến thảo luận của các lãnh đạo sở, ngành tỉnh; qua đó, lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở và lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp các kiến nghị của đại biểu dự họp, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ được tốt hơn trong thời gian tới.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển” và thực hiện phương châm hành động của toàn ngành Nội vụ năm 2024 “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024, như sau:

anh tin bai

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thành Thương phát biểu bế mạc Hội nghị

    1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

    Tập trung đánh giá, phân tích kết quả xếp hạng các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS năm 2023 của tỉnh Trà Vinh, làm cơ sở để xác định các điểm bị trừ nhằm khắc phục các hạn chế để nâng cao thứ hạng, đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

    2. Cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm, tạo cơ sở đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Hướng dẫn tốt việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm.

    3. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    4. Thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế và quản lý biên chế theo tinh thần Kết luận số 28-KL/TW và Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị và đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với thực hiện hiệu quả lộ trình giảm biên chế hàng năm.

    5. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Hoàn thành tiến độ thực hiện các đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (mở rộng thành phố Trà Vinh và thành lập phường Nguyệt Hóa thuộc thành phố Trà Vinh; thành lập thị xã Tiểu Cần và các phường thuộc thị xã Tiểu Cần; thành lập thị trấn Tân An thuộc huyện Càng Long; thành lập 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải).

    6. Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở.

    7. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước, giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, tín độ theo pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

    8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng kịp thời, thực chất, bảo đảm triển khai tích cực Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

    9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội vụ, kiểm tra cải cách hành chính, đặc biệt là kiểm tra công vụ, công chức, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; sớm khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn, giải quyết các kiến nghị, phản ánh và các nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao.

    10. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Nội vụ góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân.

    11. Sớm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức hành chính, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thời gian quy định của Bộ Nội vụ (hoàn thành trước ngày 30/3/2024).

    12. Tổng hợp hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng công chức tại tỉnh Trà Vinh.

    13. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Nội vụ, ngành Nội vụ địa phương trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của ngành Nội vụ trong năm 2024. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, cách làm hay, hiệu quả lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Đồng thời, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

    Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2024 của ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thành Thương kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh nhà phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024./.

Nguyễn Nga
Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 1 450
  • Tất cả: 1608945