TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
84/NQ-HĐND 12/04/2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 128
Tải về 0
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 98
Tải về 0
71/2018/NQ-HĐND 11/07/2018 Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Lượt xem: 175
Tải về 0
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 127
Tải về 0
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 110
Tải về 0