Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

     I. Lãnh đạo Sở Nội vụ

    a) Sở Nội vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

    b) Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế làm việc và sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

    c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

    II. Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

    1. Văn phòng.

    2. Thanh tra

    3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

    a) Phòng Công chức, Viên chức;

    b) Phòng Tổ chức và Cải cách hành chính;

    c) Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

    4. Các tổ chức tương đương chi cục (có con dấu và tài khoản riêng, không có cơ cấu phòng bên trong)

    a) Ban Tôn giáo;

    b) Ban Thi đua - Khen thưởng;

    5. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 

 

 

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 611
  • Trong tuần: 2 656
  • Tất cả: 1589466
Đăng nhập