Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

1. Thực hiện quy trình ISO (đối với các lĩnh vực đăng ký và đã được công nhận ) và cơ chế “ một cửa ” trong việc tiếp nhận và phân loại chuyển văn bản đến Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc (nếu có) và theo dõi tiến độ xử lý văn bản của các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc theo phiếu chuyển, cụ thể sau đây:

a) Đối với các loại văn bản thường xuyên hoặc văn bản chuyển đến các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc mang tính chất để biết hoặc xử lý về chuyên môn, nghiệp vụ trình Ban Giám đốc (đề nghị nâng lương, báo cáo định kỳ, thông báo, biểu mẫu tổng hợp, thống kê chuyên môn, ... của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở Nội vụ): Văn phòng Sở Nội vụ sẽ chuyển trực tiếp cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xử lý.

b) Đối với các loại văn bản của các tổ chức, cá nhân cần có văn bản trả lời của Sở Nội vụ hoặc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ (đề án thành lập tổ chức bộ máy, xin chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, báo cáo chuyên đề, các dự thảo văn bản cần lấy ý kiến của Sở Nội vụ, ...): Văn phòng Sở Nội vụ trình Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực ký duyệt, sau đó Văn phòng Sở Nội vụ chuyển trực tiếp cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xử lý. Việc giao, nhận văn bản sau khi Ban Giám đốc Sở ký duyệt giữa Văn phòng Sở Nội vụ với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có sổ ký nhận.

2. Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức và khi cần thiết trao đổi về mặt nội dung các văn bản của các phòng nghiệp vụ chuyển đến Văn phòng trước khi Văn phòng trình Ban Giám đốc Sở ký ban hành.

3. Được thừa lệnh Giám đốc Sở ký giấy đi đường, Lệnh điều xe, Thư mời họp nội bộ thuộc Sở Nội vụ.

4. Giúp Giám đốc Sở tổ chức các cuộc hội nghị, họp giao ban trong nội bộ ngành Nội vụ.

5. Tham dự hội nghị, cuộc họp do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức (khi có yêu cầu).

6. Phối hợp với các phòng chuyên môn để tổ chức việc triển khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của ngành nội vụ.

7. Làm đầu mối để phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở tổng hợp, tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật do Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện - thành phố gửi lấy ý kiến để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Xây dựng báo cáo hàng tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất; xây dựng và tham gia xây dựng, góp ý các đề án, dự án, văn bản theo sự phân công của Ban Giám đốc Sở.

9. Làm đầu mối cung cấp các văn bản về nghiệp vụ đối với tổ chức và cá nhân có yêu cầu khi được sự đồng ý của Ban Giám đốc Sở.

10. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo về nhiệm vụ của ngành Nội vụ cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

11. Quản lý hệ thống mạng, internet nội bộ; làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

12. Lập chương trình làm việc hàng tuần của Ban Giám đốc Sở.

13. Sao y, sao lục, photo nhân bản các loại văn bản của Sở Nội vụ.

14. Quản lý con dấu của Sở Nội vụ theo đúng quy định.

15. Xây dựng nội quy, quy chế làm việc của Sở Nội vụ.

16. Giúp Giám đốc Sở theo dõi thực hiện kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

17. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác nội bộ: Công tác tổ chức cán bộ, công chức; lao động, tiền lương; công tác thi đua - khen thưởng; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của Sở, ...

18. Xây dựng dự toán thu chi ngân sách của Sở Nội vụ hàng năm; kiểm tra việc thu chi, quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách.

19. Giúp Giám đốc Sở mua sắm, quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức công tác quản trị công sở, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại công tác và các điều kiện an toàn lao động cho công chức trong cơ quan.

21. Giúp Giám đốc Sở theo dõi nguồn kinh phí do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Sở Nội vụ.

22. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong cơ quan; công tác trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

23. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 1 681
  • Tất cả: 1615151
Đăng nhập