Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo

 1. Vị trí, chức năng:

1.1. Ban Tôn giáo là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

1.2. Ban Tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

1.3. Ban Tôn giáo (tương đương với chi cục) có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền các dự thảo văn bản quy phạm phám luật thuộc lĩnh vực tôn giáo.

2.2. Xây dựng trình Giám đốc Sở Nội vụ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo.

2.3. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về lĩnh vực tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh.

2.5. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phố hợp với các sở, ngành tham mưu cho Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo.

2.6. Thực hiện công tác tham tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban.

2.8. Thực hiện việc áp dụng chính sách đãi ngộ đối với những tổ chức, cá nhân tôn giáo.

2.9. Thực hiện việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đối với tôn giáo.

2.10. Tham gia quản lý các khu di tích, danh lam, thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo.

2.11. Hướng dẫn tổ chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản, cán bộ, công chức thuộc Ban theo phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ và theo quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

          3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Lãnh đạo Ban:

- Ban Tôn giáo có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

- Trưởng Ban Tôn giáo là Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban.

- Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.

- Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý, cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          3.2. Cơ cấu tổ chức:

Ban Tôn giáo có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Nghiệp vụ.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng Ban Tôn giáo trình Giám đốc Sở Nội vụ quy định.

          3.3. Biên chế:

          Biên chế của Ban Tôn giáo là biên chế hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Nội vụ. Tùy theo tình hình thực tế và khối lượng công việc, Trưởng ban Tôn giáo tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ biên chế hàng năm cho phù hợp.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 581
  • Trong tuần: 2 626
  • Tất cả: 1589436
Đăng nhập