Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cải cách hành chính

1. Giúp Giám đốc Sở triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2002 - 2010 và những năm tiếp theo.

2. Giúp Giám đốc Sở: Về kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách các nội dung, công việc về cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; theo dõi đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; chủ trì, phối hợp các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai cải cách hành chính.

4. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh đã được phê duyệt; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính trình phiên họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về công tác cải cách hành chính theo quy định.

6. Giúp Giám đốc Sở việc xác định lề lối làm việc, quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở - Ban ngành tỉnh và của Ủy ban nhân dân huyện - thành phố.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh có liên quan để hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và công tác tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Giám đốc Sở trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các dự án về cải cách hành chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ (phần kinh phí do Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện).

9. Phối hợp với Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực cải cách hành chính.

10. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về nghiệp vụ cải cách hành chính cho Sở - Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện - thành phố, Phòng Nội vụ huyện - thành phố.

11. Giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhân sự của các Hội; công nhận Ban chấp hành các Hội được giao chỉ tiêu biên chế theo quy định của pháp luật.

12. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ định suất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

13. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Công tác.

14. Giúp Giám đốc Sở thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền cho phép thành lập, giải thể, phê duyệt Điều lệ hội, tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh theo quy định; hướng dẫn, theo dõi và trình Giám đốc Sở để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện Điều lệ đối với hội, tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 1 688
  • Tất cả: 1615158
Đăng nhập