Đoàn Kiểm tra liên ngành công tác cải cách hành chính năm 2023 kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

    Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành), do bà Kim Thị Thanh Nữ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên gồm đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tiến hành kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Quang cảnh buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

    Qua kiểm tra thực tế, về cơ bản Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã thực hiện đầy đủ các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023 tại đơn vị. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh; đồng thời, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của đơn vị; đơn vị đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị đúng theo tinh thần Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian đối với báo cáo quý I, 06 tháng đầu năm báo cáo cải cách hành chính.

    Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện niêm yết công khai, đúng quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; công khai việc tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa theo đúng quy định.

    Trong 06 tháng đầu năm 2023, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Châu Thành đã tiếp nhận được 26.094 hồ sơ. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần được 5.530 hồ sơ, toàn trình được 6.258 hồ sơ, giải quyết trực tiếp 14.306 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết trước hạn 2.985 hồ sơ, đúng hạn 22.381 hồ sơ, trễ hạn 728 hồ sơ. Trong đó, thủ tục hành chính do Công an huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết là 1.225 hồ sơ căn cước công dân (trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần được 996 hồ sơ, trực tiếp 229 hồ sơ), kết quả giải quyết đúng hạn 1.225 hồ sơ, đạt 100%. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: Tổng số tiếp nhận, giải quyết 9.428 hồ sơ, trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần được 3.965 hồ sơ, toàn trình được 5.463 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết trước hạn 2.828 hồ sơ, đúng hạn 6.537 hồ sơ, trễ hạn 63 hồ sơ (hồ sơ quá hạn đến nay đã xử lý xong).

    Về việc tổ chức sử dụng đồng bộ Hệ thống iOffice trong công tác quản lý, điều hành công việc nội bộ, ký và phát hành văn bản điện tử có ký số theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có sử dụng hệ thống VNPT iOffice, thực hiện công tác văn thư, đều ký số và phát hành trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

     Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (iGate): Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có sử dụng hệ thống VNPT iGate thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả các thủ tục hành chính chính thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

    Hệ thống mạng LAN, WAN: Các thiết bị cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện (máy vi tính; máy in, scan, photocopy có chức năng kết nối mạng; wifi) đều được kết nối vào thiết bị bảo mật.

    Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra liên ngành đã ghi nhận kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị; đồng thời, đã nêu ra một số nội dung đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới:

    Thứ nhất là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức. Thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin mới trên Trang thông tin điện tử của huyện.

    Thứ hai là: Trong thời gian tới cần có thêm giải pháp sáng kiến mới, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện.

    Thứ ba là: Tiếp tục thực hiện việc rà soát ban hành chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên cơ sở thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

    Thứ tư là: Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định.

    Thứ năm là:

    - Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết công việc phải thực hiện trên VNPT iOffice; tất cả các văn bản đi phải được ký số và phát hành trên hệ thống.

    - Đối với hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (VNPT iGate): Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh, đồng bộ sử dụng hệ thống VNPT iGate (hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành) thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả các thủ tục hành chính chính thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện giải quyết trên hệ thống.

    - Tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ TTHC  được tiếp nhận giải quyết trên hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

    - Đối với Hệ thống mạng LAN, WAN: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc (trong phạm vi kết nối mạng) đảm bảo tất cả các thiết bị (máy vi tính; máy in, scan, photocopy có chức năng kết nối mạng; wifi) phải được kết nối vào thiết bị bảo mật.

    Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện theo các ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra để khắc phục những điểm còn hạn chế, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.  

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Châu Thành 

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn 

Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 1 433
  • Tất cả: 1608928