TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 85
Tải về 0
485/QĐ-TTg 03/04/2020 Quyết định số 485/QĐ-TTg 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025"
Lượt xem: 99
Tải về 0
24/2019/QĐ-UBND 25/10/2019 Nghị quyết số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 104
Tải về 0
852/QĐ-BNV 22/05/2018 Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 88
Tải về 0
24/2016/QĐ-UBND 11/07/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 95
Tải về 2
04/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 79
Tải về 0
30/2015/UBND 04/12/2015 Quyết định số 30/2015/UBND ngày 04/12/2015 về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 114
Tải về 2
1961/QĐ-UBND 10/11/2015 Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính Phủ
Lượt xem: 62
Tải về 0
12/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07.7.2015 của UBND tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 102
Tải về 0
12/2015/QĐ-UBND 07/07/2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 83
Tải về 0
123