TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 264
Tải về 34
138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Lượt xem: 133
Tải về 1
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
Lượt xem: 150
Tải về 1
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Lượt xem: 138
Tải về 1
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 127
Tải về 1
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 117
Tải về 1
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 94
Tải về 1
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 144
Tải về 0
62/2020/NĐ/CP 01/06/2020 Nghị định số 62/2020/NĐ/CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
Lượt xem: 117
Tải về 0
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định sô 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
Lượt xem: 106
Tải về 0
12