TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/2021/TT-BYT 06/05/2021 Thông tư 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Lượt xem: 221
Tải về 6
03/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Lượt xem: 200
Tải về 6
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 04/2021/TT-BGDDT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
Lượt xem: 222
Tải về 6
02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
Lượt xem: 248
Tải về 7
01/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Lượt xem: 217
Tải về 6
6/2020/TT-BNV 02/12/2020 Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức và thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 153
Tải về 0
5/2020/TT-BNV 09/11/2020 Thông tư số 5/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 346
Tải về 70
4/2020/TT-BNV 13/10/2020 Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Lượt xem: 124
Tải về 0
03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 104
Tải về 0
01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành
Lượt xem: 130
Tải về 0
1234