Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Số ký hiệu văn bản 84/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 22/04/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các văn bản chính sách ngành Nội vụ
Người ký duyệt Trần Trí Dũng
Tài liệu đính kèm 84-2019-nq-hdnd sua doi bo dung mot so dieu cua NQ 71-2018-NQ-HDND.pdf