Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thực hiện Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra). Đoàn Kiểm tra do bà Kim Thị Thanh Nữ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo kế hoạch đề ra. 

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

   Bộ phận Một cửa của Bưu điện thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

    Qua kiểm tra thực tế cũng như trên báo cáo do các cơ quan, đơn vị gửi đến Đoàn kiểm tra. Nhìn chung, việc thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 có những kết quả, cụ thể như: Có ban hành tương đối đầy đủ các Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC); Kế hoạch khắc phục các chỉ số PAPI, SIPAS, PAR Index; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính,... Thực hiện báo cáo đầy đủ và theo thời gian quy định: báo cáo quý I, 06 tháng đầu năm 2023. Có triển khai đầy đủ, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, như: Bố trí công chức có trình độ đại học làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, để thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có triển khai, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ban hành đầy đủ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch số hóa,…. theo quy định. Triển khai, thực hiện các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

    Tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định. Về Trang thông tin điện tử tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra: hầu hết đều đã thực hiện đăng tải các chuyên mục thông tin quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng như: Thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch - kế hoạch,… Đồng thời, một số đơn vị có thực hiện xây dựng chuyên mục “Cải cách hành chính” trong đó, đăng tải các văn bản có liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, huyện.

    Công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng được quan tâm, thực hiện đồng bộ, 100% công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị được bố trí máy vi tính, cập nhật phần mềm quản lý văn bản điều hành iOffice và sử dụng thành thạo các thao tác nhận, gửi văn bản. Tổ chức sử dụng đồng bộ Hệ thống iOffice trong công tác quản lý, điều hành công việc nội bộ, ký số và phát hành văn bản điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; tại các các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều có sử dụng hệ thống VNPT iGate thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đối với tất cả các TTHC thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; các thiết bị (máy vi tính, máy in, scan, photocopy có chức năng kết nối mạng, wifi) tại các cơ quan được kiểm tra đều kết nối vào thiết bị bảo mật.

    Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra vẫn còn một số hạn chế, như sau: Công tác kiểm tra về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến cải cách hành chính chưa thường xuyên, liên tục; tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt tỷ lệ quy định; giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính còn trễ hạn,...

Niêm yết thủ tục hành chính bằng Quét mã QR 
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

    Bên cạnh đó, qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kiến nghị các cơ quan được kiểm tra tiếp tục quan tâm, duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, có chỉ đạo tổ chức khắc phục những mặt chưa làm được; đồng thời tập trung quan tâm thực hiện tốt các nội dung công tác cải cách hành chính, như:

    - Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức.

    - Tiếp tục tham mưu đề xuất những sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

    - Tiếp tục ban hành đầy đủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn trên cơ sở Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.

    - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo nội dung Công văn số 2048/UBND-THNV ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

    - Đẩy mạnh việc chứng thực bản sao điện tử nhằm phục vụ cho việc tái sử dụng hồ sơ mà không yêu cầu người dân cung cấp lại.

    - Tiếp tục cập nhật thường xuyên thủ tục hành chính để thay đổi, bổ sung, rà soát thủ tục liên thông, thiết kế khoa học, thuận tiện, dễ xem trong niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định (địa chỉ tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo phải đầy đủ).

    - Đẩy mạnh hơn nữa các tin, bài tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, các bài hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến,… để khuyến khích, vận động người dân thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử,...

    - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết công việc phải thực hiện trên VNPT iOffice; tất cả các văn bản đi (theo quy định tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy) phải được ký số và phát hành trên hệ thống; thực hiện Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tất cả các TTHC thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. Đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện giải quyết trên hệ thống.

    - Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 - 2025.

    Sau đợt kiểm tra cải cách hành chính năm 2023, Đoàn Kiểm tra báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những mặt làm được, những mặt chưa được của các đơn vị được kiểm tra; đồng thời, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nội dung có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh để các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 1 688
  • Tất cả: 1615158