Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ

    Chiều ngày 01/02/2023, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ. Ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ trì Hội nghị; Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

    Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
và ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, điều hành Hội nghị

    Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Trường Giang thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác ngành Nội vụ năm 2022. Qua đó, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 của ngành Nội vụ, điển hình như: Thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức, tiếp nhận 100% Đội viên Đề án 500; khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức theo Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; nâng cao hiệu quả hoạt động các nội dung của công tác cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức thành công bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 gắn với bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung ương công nhận 07 xã An toàn khu; Hoàn thành cơ bản Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Trà Vinh; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2030; Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra nội vụ theo Kế hoạch; tăng các cuộc kiểm tra công vụ; tham mưu trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; công tác khen thưởng định kỳ, đột xuất, chuyên đề; làm tốt công tác nắm tình hình, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ, nhất là văn bản điện tử; tăng dần hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực nội vụ, nhất là lĩnh vực tôn giáo; kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở Ngành nội vụ được tăng cường;... Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng phát triển của ngành, như: Chất lượng công tác quy hoạch, kiện toàn lãnh đạo, quản lý, bổ nhiệm lại ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức chưa theo kịp tình hình; các chính sách về thu hút người có tài, đào tạo văn bằng 2, ngoại ngữ, đào tạo sau đại học; một số công chức, viên chức chưa đề cao việc nêu gương, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chậm có giải pháp tham mưu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính; việc giảm đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo theo chỉ tiêu Trung ương giao; chất lượng các phong trào thi đua một số nơi còn hạn chế, chưa tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, mô hình, cách làm hay, tiêu biểu chưa nhiều; tham mưu nắm tình hình và giải quyết, xử lý các trường hợp "biến gia thành tự", xây dựng các công trình tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo trái quy định chưa kịp thời.

    Cũng tại Hội nghị này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Kim Thị Thanh Nữ báo cáo công tác chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2022, đặc biệt là các tiêu chí thành phần bị trừ điểm. Qua đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cần chủ động, phối hợp với Sở Nội vụ để cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác thẩm định của Bộ Nội vụ.

Quang cảnh tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, đại biểu dự họp đã tham luận, thảo luận và đề xuất các kiến nghị; qua đó, lãnh đạo Sở Nội vụ giải đáp các kiến nghị của đại biểu dự họp và đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ ngành Nội vụ được tốt hơn trong thời gian tới.

    Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của tập thể công chức, viên chức trong toàn ngành Nội vụ để triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022. Bên cạnh những thành tích nổi bật đạt được, trong năm qua ngành Nội vụ vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, ngành Nội vụ cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm, kịp thời có những giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh: Năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu ba phần tư chặng đường thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI. Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2023, toàn ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp với các mặt công tác trọng tâm sau đây:

    1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; quán triệt, thực hiện phương châm của ngành Nội vụ: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”.

    2. Triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, nhất là: Tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua tự phê bình năm 2022; tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2023, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, gắn tăng cường thực hiện văn hóa công sở, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở; quan tâm thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực; tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Kết luận số
40-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch nhân viên, cán sự lên chuyên viên và thăng hạng viên chức hành chính; kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương; hoàn thành Đề án mở rộng thành phố Trà Vinh, Đề án thành lập thị xã Tiểu Cần; Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Duyên Hải…

Ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu bế mạc Hội nghị

    Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2023 của ngành Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh nhà phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Tin, ảnh: Nga Nguyễn.

Tin khác
1 2 3 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 112
  • Trong tuần: 1 471
  • Tất cả: 1600979