Tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án thực hiện công tác chấm điểm, đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023-2030

    Công tác cải cách hành chính có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, giúp tăng cường hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng.

    Trong giai đoạn thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, đtheo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, từ năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Bảng Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua quá trình thực hiện cho thấy hiệu quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được nâng lên, từng cơ quan, đơn vị có sự cải thiện, điều chỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính, tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa được cải thiện theo từng năm, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm, tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tăng lên, chất lượng phục vụ trong giao dịch hành chính của các cơ quan, đơn vị được cải thiện,...

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

    Trên cơ sở những ưu điểm nêu trên, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, việc tiếp tục thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xây dựng và ban hành Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnhỦy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 – 2030” theo Quyết định số 534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh

     Phạm vi đối tượng thực hiện của Đề án bao gồm 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, được phân thành 02 Bộ tiêu chí để đánh giá: Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh và Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

     Bộ tiêu chí đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tỉnh được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá với 33 tiêu chí, 59 tiêu chí thành phần, cụ thể như sau: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 05 tiêu chí; 05 tiêu chí thành phần; (2) Cải cách thể chế: 03 tiêu chí 06 tiêu chí thành phần; (3) Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí 12 tiêu chí thành phần; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí 03 tiêu chí thành phần, (5) Cải cách chế độ công vụ: 05 tiêu chí 13 tiêu chí thành phần, (6) Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí 10 tiêu chí thành phần, (7) Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 05 tiêu chí 10 tiêu chí thành phần, (8) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức phát triển kinh tế - hội: 04 tiêu chí; thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính sở, ban, ngành tỉnh 100 điểm, trong đó: điểm đánh giá qua kết quả tự chấm điểm của các quan 64/100 điểm; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 36/100 điểm.

    Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được cấu trúc thành 08 lĩnh vực đánh giá với 31 tiêu chí và 75 tiêu chí thành phần, cụ thể như sau: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 05 tiêu chí; 05 tiêu chí thành phần, (2) Cải cách thể chế: 03 tiêu chí 05 tiêu chí thành phần, (3) Cải cách thủ tục hành chính: 04 tiêu chí 09 tiêu chí thành phần, (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí 13 tiêu chí thành phần, (5) Cải cách chế độ công vụ: 06 tiêu chí 13 tiêu chí thành phần, (6) Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí 13 tiêu chí thành phần, (7) Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 04 tiêu chí 10 tiêu chí thành phần, (8) Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội: 03 tiêu chí 07 tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện 100 điểm, trong đó: điểm đánh giá qua kết quả tự chấm điểm của các đơn vị 66.5/100 điểm; điểm đánh giá qua điều tra xã hội học 33.5/100 điểm.

    Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án và kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên cơ sở xây dựng, hoàn thiện phần mềm đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính một cách chính xác, khách quan.

    Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 – 2030” được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xác định triển khai thực hiện từ năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2030./.

Tin, ảnh: Kim Em

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 863
  • Trong tuần: 9 766
  • Tất cả: 1541183