Công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

    Thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành). Đoàn Kiểm tra liên ngành do bà Kim Thị Thanh Nữ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên gồm đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương (tổng số có 11 đơn vị được kiểm tra). 

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

    Qua kiểm tra, về cơ bản Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương (gọi chung là các đơn vị) đã thực hiện đầy đủ các nội dung công tác cải cách hành chính năm 2022 tại đơn vị. Chẳng hạn như, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh; đồng thời, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của các đơn vị; có thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đúng theo tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện và cụ thể hóa đầy đủ các văn bản liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính cũng được chú trọng, quan tâm; Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên kết Trang Dịch vụ công trực tuyến đăng tải bộ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, có triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính theo quy định; có triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan công tác ISO. Tổ chức thực hiện đúng theo quy định về thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015,…

Niêm yết thủ tục hành chính tại huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh

    Qua kiểm tra từng cơ quan, đơn vị, Lãnh đạo Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị; đồng thời, đã nêu ra một số nội dung đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới:

    1. Về công tác chỉ đạo điều hành: Tăng cường hơn nửa việc tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức. Thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin mới trên Trang thông tin điện tử của các đơn vị. Cần có giải pháp sáng kiến mới, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trong thời gian tới. Chỉ đạo thực hiện khắc phục có hiệu quả các chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của các đơn vị.

    2. Lĩnh vực tổ chức bộ máy: Tiếp tục chỉ đạo rà soát ban hành mới hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trên cơ sở thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

    3. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính: Quan tâm thực hiện rà soát TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ hồ sơ phát sinh đảm bảo tỷ lệ quy định. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Công văn số 467-CV/TU ngày 12/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Rà soát, cập nhật, công khai, niêm yết danh mục TTHC, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phải được áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định. Thực hiện chuẩn hóa, tích hợp, đồng bộ dữ liệu TTHC phải đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC, dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 và Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

    4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin: Đối với Hệ thống iOffice, thực hiện công tác văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan,…) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đảm bảo tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình giải quyết công việc phải thực hiện trên Hệ thống iOffice; tất cả các văn bản đi (theo quy định tại Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy) phải được ký số và phát hành trên Hệ thống (trừ văn bản mật). Đối với Hệ thống mạng LAN, WAN: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc (trong phạm vi kết nối mạng) đảm bảo tất cả các thiết bị (máy vi tính, máy in, scan, photocopy có chức năng kết nối mạng, wifi) phải được kết nối vào thiết bị bảo mật.

    Theo đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính; đồng thời, chỉ đạo bộ phận chuyên môn có liên quan triển khai, thực hiện theo các ý kiến đóng góp của Đoàn Kiểm tra liên ngành để khắc phục những điểm còn hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính của đơn vị trong gian gian tới, góp phần nâng cao thứ hạng các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.  

Tin, ảnh: Truyền Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1141
  • Trong tuần: 9 138
  • Tất cả: 1549458