Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP tại tỉnh Trà Vinh

          Ngày 19/4/2021, tại Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Đoàn công tác liên ngành do Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn (sau đây gọi tắt là Đoàn công tác) kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 16) và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình phối hợp số 79) tại tỉnh Trà Vinh, do ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ và ông Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương chủ trì.

          Cùng đi với Đoàn công tác, có lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương; Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ; Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

 

 

                                   Quang cảnh buổi tiếp Đoàn công tác tại Hội trường UBND tỉnh Trà Vinh

 

           Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Thành Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo và công chức Sở Nội vụ.

          Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2016-2021, để cụ thể hóa Chỉ thị số 16 và Chương trình phối hợp 79, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 16/7/2016 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 16, Chương trình phối hợp số 161-CTr/BCSĐUBND-BDVTU ngày 28/12/2016 với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cụ thể hóa các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giai đoạn.

           Trong phân công cán bộ và thành lập bộ phận phụ trách công tác dân vận chính quyền theo Quyết định số 1893-QĐ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền đảm bảo đúng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời cũng kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận để điều chỉnh thực hiện đúng trách nhiệm người đứng đầu theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm có tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, nhận định những thuận lợi, khó khăn để định hướng phương hướng thời gian tới.

          Việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quyết định số 03/2007QĐ-BNV ngày 26/0/2/2007của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và việc chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên. Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về thí điểm thực hiện mô hình "Chính quyền, công sở thân thiện" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh xây dựng chính quyền các cấp “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, qua đó, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình hàng năm để rút kinh nghiệm và làm cơ sở chỉ đạo thực hiện. Đến nay, 1.750 mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện, trong đó có 334 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 924 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 134 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh và 358 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

          Công tác quán triệt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI“Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Đến nay cơ bản các ngành, các cấp, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức học tập, triển khai, quán triệt và đưa nội dung công tác dân vận đi vào cuộc sống, đáp ứng cơ bản nhu cầu và nguyện vọng của Nhân dân. Các tổ chức trong hệ thống chính trị xác định được trách nhiệm và sự cần thiết phải tăng cường, đổi mới công tác dân vận theo quan điểm đề ra trong Nghị quyết: “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt”.

         Kết quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định về Chương trình hành động về tăng cường cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 để đề ra nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện và đạt được các kết quả sau: Việc cập nhật, công bố thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm thực hiện theo đúng quy định, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.853 TTHC (trong đó cấp tỉnh 1.435 TTHC, cấp huyện 262 TTHC và cấp xã 156 TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18 sở, ban, ngành tỉnh; 09 huyện, thị xã, thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.; triển khai, thực hiện đồng bộ, đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số 1.566/1.853 TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; Năm 2019, thí điểm chuyển giao nhiệm vụ của Bộ phận một cửa một số xã sang Bưu điện văn hóa xã; tích hợp ứng dụng Zalo, giúp người dân, doanh nghiệp truy cập, tìm hiểu thông tin, thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thông qua ứng dụng.

           Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16 và Chương trình phối hợp số 79 tại Trà Vinh, Đoàn công tác đặt vấn đề về việc thực hiện phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể với các chức sắc, chức việc trong công tác dân vận ở vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo; trọng tâm của công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới; hiệu quả của các mô hình Dân vận khéo; những kiến nghị, đề xuất với Trung ương trong công tác dân vận và Chương trình phối hợp trong nhiệm kỳ tới…

          Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ghi nhận ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra; đồng thời khẳng định trong công tác dân vận chính quyền: Tỉnh ủy rất quan tâm chỉ đạo, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong định hướng chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời cụ hóa định hướng chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 16 và Chương trình phối hợp số 79 được triển khai đạt hiệu quả như báo cáo đã nêu trên, được nhân dân và đồng bào công giáo, phật tử trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo hưởng ứng thực hiện. Phương hướng tới, phối hợp với Ban Dân vận chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực như cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện chính sách an sinh xã hội… để công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới là nội dung quan trọng, hiệu quả, góp phần trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Đề nghị Trung ương tiếp tục có chương trình phối hợp, định hướng chỉ đạo để công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới ngày càng hiệu quả hơn.

         Kết luận tại buổi làm việc, ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ đánh giá: Tỉnh Trà Vinh có nhiều chủ trương, nghị quyết để thực hiện công tác dân  vận; có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; có nhiều văn bản cụ thể hóa để thực hiện công tác dân vận đồng bộ, hiệu quả; công tác triển khai sâu rộng; công tác phối hợp, kết hợp thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đạt được hiệu quả cao; công tác cải cách hành chính, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng; tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự, ổn định chính trị và tình hình Nhân dân tốt; có nhiều mô hình Dân vận khéo có hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo công tác dân vận; cụ thể hóa các văn bản sát với thực tế cuộc sống nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp cận với Nhân dân; phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc thực hiện công tác dân vận và mô hình Dân vận khéo….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tin, ảnh: Minh Triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 4,860
  • Tất cả: 464,904