Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

1. Giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, phối hợp Phòng Chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch cán bộ, công chức cấp xã, công chức dự bị; giúp Giám đốc Sở thống nhất quản lý và thực hiện kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch mở lớp và chiêu sinh đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng mở tại tỉnh; thông báo chiêu sinh đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các trường Trung ương và ngoài tỉnh chiêu sinh.

3. Giúp Giám đốc Sở phối hợp các ngành liên quan mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh – quốc phòng cho cán bộ, công chức, viên chức.

4. Giúp Giám đốc Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học.

5. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức Công chức giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn việc thi tuyển công chức, viên chức; sơ tuyển thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

6. Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, thống kê, báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về quản lý chất lượng đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

7. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện Đề án Trà Vinh - 100 theo nội dung đã được phê duyệt.

8. Phối hợp với Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở dự trù kinh phí đào tạo theo kế hoạch đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Phòng Đào tạo cho Sở - Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện - thành phố, Phòng Nội vụ huyện - thành phố.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 1 441
  • Tất cả: 1608936
Đăng nhập