Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính quyền địa phương

1. Giúp Giám đốc Sở nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức và hoạt động bộ máy chính quyền các cấp; phối hợp với các cơ quan hữu quan của tỉnh tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Thanh tra Sở tham muu Giám đốc Sở giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, bầu Ủy ban nhân dân và thực hiện các thủ tục để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân các cấp để tổng hợp báo cáo theo quy định.

4. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra, quản lý công tác địa giới hành chính trong tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chuẩn bị các đề án, thủ tục liên quan tới việc thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi có quyết định phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của pháp luật.

5. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính khi có các ý kiến khác nhau để trình cấp thẩm quyền quyết định.

6. Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, báo cáo tình hình và quản lý hồ sơ địa giới, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trong tỉnh theo quy định của nhà nước. Hàng năm, khi có biến động lớn (điều chỉnh, sáp nhập…) phối hợp các ngành chức năng xem xét, bổ sung phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo quy định.

7. Giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án: phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng và thực hiện chính sách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

8. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn và theo dõi việc bố trí, tuyển dụng, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã -phường - thị trấn; cập nhật dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

9. Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về số lượng đơn vị hành chính cấp huyện - thành phố, xã - phường - thị trấn và ấp - khóm, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã - phường - thị trấn.

10. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn họat động của ấp, khóm, tổ dân phố theo quy định của pháp luật và của Bộ Nội vụ.

11. Phối hợp với Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Phòng Chính quyền địa phương.

12. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về nghiệp vụ chính quyền địa phương cho Ủy ban nhân dân huyện - thành phố, Phòng Nội vụ huyện - thành phố, Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 1 680
  • Tất cả: 1615150
Đăng nhập