Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Công chức

1. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện - thành phố theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền.

2. Hàng năm giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

          3. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

          4. Giúp Giám đốc Sở xây dựng báo cáo tình hình thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp và kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

5. Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ định xuất và các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội theo quy định của pháp luật.

6. Giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề án thành lập sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở quy hoạch và phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở - Ngành tỉnh theo quy định hiện hành.

8. Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xét tuyển công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng, điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ để giúp Giám đốc Sở xây dựng các đề án về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

10. Giúp Giám đốc Sở trong việc cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

11. Giúp Giám đốc Sở trong việc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính được Bộ Nội vụ phân bổ cho tỉnh.

12. Giúp Giám đốc Sở xây dựng phương án giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp huyện - thành phố; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

13. Giúp Giám đốc Sở việc bố trí, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện về chính sách chế độ tiền lương như sau: Nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn; nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức (nâng ngạch lên cán sự và tương đương, nâng ngạch lên chuyên viên cao đẳng và tương đương, nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương); xét chuyển loại công chức, viên chức; chuyển ngạch lương; xếp ngạch lương); phụ cấp, trợ cấp và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ dân cử, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Giúp Giám đốc Sở về việc thực hiện chính sách nghỉ hưu trí, nghỉ việc, chính sách tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

16. Giúp Giám đốc Sở quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

17. Phối hợp với Văn phòng Sở, giúp Giám đốc Sở tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Phòng Tổ chức - Công chức.

18. Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn về nghiệp vụ tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, công chức, viên chức cho Sở - Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện - thành phố, Phòng Nội vụ huyện - thành phố.

19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 1 679
  • Tất cả: 1615149
Đăng nhập