Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

1.     Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc

Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở Nội vụ

- Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ.

- Phòng Công chức, Viên chức.

- Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

- Văn phòng.

             - Thanh tra.

             - Ban Thi đua - Khen thưởng

            - Ban Tôn giáo

            - Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 6,321
  • Tất cả: 1,051,091
Đăng nhập